Akti fiskalne odgovornosti

 pdf file
(dokumenti se mogu preuzeti u PDF formatu)2014. GODINA

REVIZIJA PROCESA POSLOVANJA

Proces zaprimanja roba, radova i usluga (124 kB)


 

2013. GODINA

OBJAVLJENO 05. PROSINCA 2013.

 

PROCESI FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA
Proces samoprocjene i praćenja sustava financijskog upravljanja i kontrola (227 kB)
Proces sudjelovanja u izradi strategija (90 kB)
Proces otkrivanja, postupanja i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna (102 kB)
Proces poslovno odlučivanje - razina Općinsko vijeće (redovno i izvanredno) (80 kB)
Proces poslovno odlučivanje - razina Načelnik (redovno, izvanredno) (80 kB)
Proces upravljanja osigurateljnim rizicima (71 kB)

PROCESI KNJIGOVODSTVA
Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa (120 kB)
Proces blagajničkog poslovanja (108 kB)
Proces sastavljanje godišnjeg obračuna (83 kB)
Vođenje knjigovodstva (127 kB)
Proces usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige (94 kB)
Proces knjigovodstveni postupci pri izradi financijskih izvještaja (135 kB)
Proces obračuna refundacija bolovanja (89 kB)
Proces rada – obračuna prihoda po posebnim ugovorima (89 kB)
Proces zapošljavanja (92 kB)

 PROCESI NABAVE
Proces javna nabava (292 kB)
Proces nabava bagatelnih vrijednosti (90 kB)

PROCESI OPĆIH POSLOVA
Proces zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenta (90 kB)
Proces zastupanje općine pred pravosudnim i upravnim tijelima (143 kB)
Proces tehnički pregled (77 kB)
Proces zaprimanja roba, radova i usluga (121 kB)
Proces priprema i vođenje sjednica Općinskog vijeća (78 kB)
Proces korištenja javnih površina (78 kB)
Proces nadzor zakonitosti općih akata Općinskog vijeća (71 kB)
Proces primjene zakona o socijalnoj skrbi (86 kB)
Proces promjene podataka o obvezniku komunalne naknade (92 kB)
Proces uspostava zimske službe (70 kB)
Proces zaprimanja, obrade i dostave Obavijesti o namjeni (95 kB)
Proces civilne zaštite i zaštite od požara (188 kB)
Proces zaštite na radu (78 kB)
Proces komunikacija sa strankama (79 kB)
Proces komunikacije s trećim stranama (71 kB)
Proces poslovi civilne obrane (71 kB)

 PROCESI PRIHODA
Proces utvrđivanja i naplate komunalnih prihoda (236 kB)
Proces utvrđivanje i naplata prihoda od poreza (105 kB)
Proces utvrđivanja i naplate nefinancijske imovine (107 kB)
Proces prisilne naplate (141 kB)
Proces davanje koncesija (123 kB)
Postupak izdavanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (115 kB)
Proces priključenja na komunalne vodne građevine (79 kB)
Proces zakup javnih površina (132 kB)
Korištenje zemljišta javne prometne površine (168 kB)
Provođenje komunalnog reda (153 kB)
Proces utvrđivanja i naplate grobne naknade (109 kB)

PROCESI RASHODA
Proces obračuna i isplata plaća i naknada (137 kB)
Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstava (97 kB)
Proces plaćanja u proračunu Općine (79 kB)
Održavanje komunalne infrastrukture (191 kB)
Proces donacije proračunskih sredstava krajnjim korisnicima (91 kB)
Proces utvrđivanja i isplate naknade štete nastale elementarnom nepogodom (95 kB)
Održavanje objekata u vlasništvu Općine
(145 kB)
Proces održavanja Javne rasvjete (119 kB)
Proces nadzora nad održavanjem javnih zelenih površina u Općini Vir (91 kB)
Proces utvrđivanja i naplate naknade za isticanje reklamnih poruka (149 kB)
Proces održavanja javnih površina i priključka na infrastrukturu (131 kB)
Proces upravljanja voznim parkom (73 kB)
Proces nadzora komunalne infrastrukture (126 kB)
Proces stipendiranja učenika i studenata (81 kB)

PROCESI UPRAVLJANJA IMOVINOM
Proces izrada plana razvojnih programa (85 kB)
Proces godišnjeg popisa imovine i obveza (89 kB)
Proces upravljanja imovinom (104 kB)
Proces prostornog planiranja (256 kB)

PROCESI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA
Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti (95 kB)
Proces praćenja i prijave na natječaje subjekata unutar opće države (89 kB)
Proces pripreme i provedbe projekata (112 kB)

REGISTAR RIZIKA (121 kB)

STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA (211 kB)

ŠIFRARNIK PROCESA (36 kB)

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI (50 kB)

 


2012. godina


 

  

Dokumenti su objavljeni u pdf formatu

Odluka o uklanjanju slabosti i nepravilnosti iz upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2012.

               (73,9 KB) (objavljeno 25. 09. 2013.)

 Postupak stvaranja ugovorni hobveza - PF2 (504 kB)

 Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa - K1 (817 kB)

 Vođenje knjigovodstva - K4 (851 kB)

 Proces nabava bagatelnih vrijednosti - N2 (521 kB)

 Proces zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata - O1 (328 kB)

 Proces zaprimanja roba, radova i usluga - O5 (900 kB)

 Proces prisilne naplate - P5 (781 kB)

 Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti - PR2 (434 kB)

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo.fw info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA