Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
u svom djelokrugu obavlja upravne i stručne poslove, a poglavito:

- priprema i prati izvršenje programa iz svoje nadležnosti;
- obavlja stručne poslove iz  područja prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva;
- sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva;
- prati stanje u prostoru i pripravlja i izrađuje potrebna izvješća;
- pripravlja i izrađuje izvješće o stanju u prostoru i program mjera za unapređenje stanja u prostoru;
- pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu;
- čuva dokumentaciju prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva koja je vlasništvo Općine;
- sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz   područja prostornog planiranja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša;
- surađuje s odgovornim tijelima Republike Hrvatske, Zadarske županije,susjednih gradova i općina u pitanjima prostornog uređenja i zaštite okoliša;
- sudjeluje u postupcima u povodu  izgradnje, održavanja i upravljanja nerazvrstanim prometnicama, upravljanju objektima prometa u mirovanju; auto-taksi službama;
- obavlja i druge poslove iz područja,  prostornog uređenja,  graditeljstva i komunalnog gospodarstva te zaštite okoliša, ako su oni u  ovlasti Općine, a nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela;
- obavlja i  poslove radi uklanjanja i zbrinjavanju pasa lutalica i ostalih životinja,  dezinsekcije i deratizacije, skrbi o zaštiti od požara i zaštiti na radu,  prodaji i obavljanju drugih djelatnosti na otvorenim prostorima;
- prati provođenje odluke o komunalnom redu i drugih odluka iz svojeg djelokruga;
- obavlja poslove komunalnog redarstva i ostale poslove nadzora za potrebe Općinske uprave i javnih služba u skladu sa zakonom i općim i pojedinačnim aktima Općine;
- obavlja i ostale poslove koje Općina svojom odlukom proglasi komunalnim djelatnostima od značenja za Općinu;
- organizira i vodi projekte izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Općine;
- vodi upravne poslove iz područja komunalnog gospodarstva;
- organizira i vodi poslove javne nabave;
- upravlja komunalnom imovinom;
- vodi poslove zaštite i unapređenje okoliša, protupožarne, civilne zaštite i zaštite na radu, uređenje prometa;
- pripravlja nacrte akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina;
- vodi upravne i neupravne postupke iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencija koje vodi);
- vodi evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja;
- vodi evidencije o izdanim aktima;
- izrađuje izvješća o radu , te dostavlja raspoložive podatke za potrebe drugih tijela općinske uprave;
- obavlja i druge poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva ako su oni u djelokrugu Općine, a ne i drugih upravnih odjela.

Pročelnik Upravnog odjela: Ante Orlić

Adresa: Trg sv. Jurja 1
Tel.: 023 / 362 018 ; 023 / 362 225
Mob.: 091 / 480 2100

Fax.: 023 / 363 480


Komunalno redarstvo:

Mob: 098480184  Tihomir Buškulić
Mob: 0993125757  Frane Rudić
Mob: 0992681405 Igor Lipovac

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA